กำลัง Online อยู่ 1 คน        
 
หน้าแรก ด่าน ตม. l ข้อมูลพื้นฐาน ตม.แม่สะเรียง l ผลงาน รางวัลความภูมิใจ l ผู้บังคับบัญชา l บุคลากร l ปฏิทินปฏิบัติงาน l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ประมวลภาพ l เอกสารดาวน์โหลด l บอร์ดแสดงความคิดเห็น
 
กฎหมายที่ควรรู้ l บทความ l ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น l  แหล่งท่องเที่ยว...น่าสนใจ l จารีต วัฒนธรรม ประเพณี l สินค้าของฝาก...OTOP l ลงสมุดเยี่ยมชม l ติดต่อ...แจ้งเบาะแส l Admin
 
ประวัติด่าน ตม.แม่สะเรียง
 

      

                     ประวัติด่าน ตม.แม่สะเรียง

                 ปี พ.ศ. 2483 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนเป็นข้าราชการตำรวจโดยแต่งกายเครื่องแบบพิเศษต่างจากข้าราชการตำรวจทั่วไป

                ปี พ.ศ.2492 ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สะเรียง   เปิดทำการขึ้นครั้งแรกโดยอาศัยที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียงเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ (ปัจจุบันเป็นที่ทำการเทศบาลอำเภอแม่สะเรียง)

                ปี พ.ศ.2497 กรมตำรวจ อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการเป็นของตนเองบนที่ราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง ตั้งอยู่ เลขที่ 279 หมู่ที่ 2 ถนนวัยศึกษา ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาขนาด 134 ตารางเมตร

     ปี พ.ศ.2508 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างครั้งที่ 1 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2508 เป็นต้นไป และแบ่งหน่วยงานเป็นราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งราชการบริหารส่วนกลางแบ่งออกเป็น กก.1 – 4 โดย กก.2 แบ่งงานเป็น ผ.ตรวจพาหนะทางบก ผ.ตรวจพาหนะทางน้ำ และ  ผ.ตรวจพาหนะทางอากาศ ขณะที่ กก.5 อยู่ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีด่านตรวจคนเข้าเมืองในบังคับบัญชาทั้งสิ้น 62 ด่าน จำแนกเป็น ด่าน ตม.จังหวัด 27 ด่าน ด่าน ตม.อำเภอ 34 ด่าน และด่าน ตม.ตำบล 1 ด่าน ส่วนที่ทำการด่าน ตม.อำเภอแม่สะเรียงยังคงตั้งอยู่ที่เดิม

ปี พ.ศ.2536 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้างครั้งที่ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2537 เป็นต้นไป ให้เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ เรียกว่า “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” แบ่งหน่วยงานเป็น 4 บก. ประกอบด้วย บก.อก.ตม.1 ตม.2  ตม.3  และกลุ่มตำแหน่งสืบสวนสอบสวน โดยมีด่าน ตม. ในสังกัด ตม.1 และ ตม.3  พร้อมกับเปลี่ยนชื่อด่านจาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สะเรียง เป็นชื่อ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง ในปัจจุบัน

 

                ปี พ.ศ.2539 สภ.แม่สะเรียง ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่และมีความจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในส่วนของที่ตั้งด่าน ตม.แม่สะเรียง จึงมีความจำเป็นต้องย้าย อาคารที่ทำการ จึงได้ทำการขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ตามอนุมัติ ตม.3 ลง 9 พ.ค.2539 ในราคา 34,000.- บาท และได้นำเงินส่ง คลังจังหวัด ณ อำเภอแม่สะเรียง ได้ย้ายไปยังอาคารที่ทำการใหม่ชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ 26 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ  อ.แม่สะเรียง (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง) โดยทำการเช่า จากเอกชนในราคา 5,000.- บาท/เดือน

                ปี พ.ศ.2540 ได้ย้ายไปยังอาคารที่ทำการใหม่ชั่วคราว  ตั้งอยู่เลขที่ 75 ม.3 ถ.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอนสาย 108  ต.แม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง (ตรงข้ามปั๊ม ปตท.) โดยทำการเช่า จากเอกชนในราคา 5,000.- บาท/เดือน

                ปี พ.ศ.2542ได้ยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าใช้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2542 ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย.2542  จำนวนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

                ปี พ.ศ.2548 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้าง ครั้งที่ 3 ตามพระกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป และแบ่งหน่วยงานเป็น 3 บก. ประกอบด้วย บก.อก. บก.ตม.กทม. บก.ตม.ทอช. และ 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ศ.ตม.ภาคกลาง ศ.ตม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศ.ตม.ภาคเหนือ ศ.ตม.ภ.ใต้ ศสส.สตม. และ ศข.ตม. โดยมี ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง สังกัด ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ 

                ปี พ.ศ.2549 สตม.ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ เป็นเงิน 5,000,000.- บาท  ห้างหุ้นส่วน เค.ซี.ซี แม่สะเรียง ได้ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง ตามแบบแปลนของกองโยธาธิการและสรรพวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 8488/49 จำนวน 1 หลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 01/2549 ของศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ ลงวันที่ 1 ก.ย. 2549 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2551

                ปี พ.ศ.2552 พลตำรวจโทชัชวาล  สุขสมจิตร์ ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่ในวันเสาร์ที่ 10 เดือน มกราคม 2552

                ปี พ.ศ.2552 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ปรับโครงสร้าง ครั้งที่ 4 ตามพระกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  7 กันยายน 2552 เป็นต้นไป ส่วนภูมิภาคกำหนดให้มี ตม.จังหวัดและด่าน ตม. และแบ่งหน่วยงานเป็น 4  บก. ประกอบด้วย บก.ตม.3 (ภาคกลาง) บก.ตม.4  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บก.ตม.5 (ภาคเหนือ) โดยมี ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง สังกัด ตม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 และ บก.ตม.6 (ภาคใต้)

อาคารที่ทำการด่าน ตม.แม่สะเรียง ตั้งอยู่ เลขที่ 127/ 10 ม. 1 ถนนแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน สาย 108

ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-53681339

E-mailaddress n_maaesaring@hotmail.com                     

Website : www.maesariangimm.com ข้อมูลจาก Admin    มีผู้เปิดอ่านแล้ว 6383  ท่านด่าน ตม.แม่สะเรียง ปี 2479

อาคารที่ทำการชั่วคราว ของด่าน ตม.แม่สะเรียง ปี.พ.ศ 2539

อาคารที่ทำการชั่วคราวด่าน ตม.แม่สะเรียง ปี 2540

อาคารที่ทำการด่าน ตม.แม่สะเรียง ปี พ.ศ.2552 -ปัจจุบันมีคะแนนโหวต  7  คะแนน

 พิมพ์ข้อมูลหน้านี้  ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  ปิดหน้านี้


๑๐ รายการที่มีผู้อ่านมากที่สุด !
อำเภอแม่สะเรียง  อ่าน 7362  ท่าน
ประเภทของวีซ่า  อ่าน 7353  ท่าน
แจ้งอยู่เกิน 90 วัน  อ่าน 7131  ท่าน
ประวัติด่าน ตม.แม่สะเรียง  อ่าน 6383  ท่าน
พรบ.คนเข้าเมือง 2522  อ่าน 6241  ท่าน
การขออยู่ต่อคนต่างด้าว  อ่าน 5802  ท่าน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว  อ่าน 5711  ท่าน
ประเภทหนังสือเดินทาง  อ่าน 5572  ท่าน
การขอมีถิ่นที่อยู่  อ่าน 4915  ท่าน
สินค้าของฝาก  อ่าน 4891  ท่าน
 
 
ออกแบบเว็บดีไซน์...สื่อโฆษณาคุณภาพ